Platelių UDC

Biudžetinių įstaigų Plungės r. Platelių gimnazijos ir Plungės r. Platelių universalaus daugiafunkcio centro reorganizavimas

 

                     Reorganizavimas vykdomas įgyvendinant Nacionalinę švietimo politiką, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1- 3 „Dėl sutikimo reorganizuoti ir pertvarkyti biudžetines įstaigas“.

Pagrindinis reorganizavimo tikslas – kurti optimalų švietimo įstaigų tinklą, užtikrinant racionalų ugdymui skirtų lėšų panaudojimą.

Platelių universalus daugiafunkcis centras reorganizuojamas prijungimo prie Platelių gimnazijos būdu. Prijungus Platelių gimnazijoje bus vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir akredituota vidurinio ugdymo programos bei vaikų ir suaugusiųjų neformalus švietimas.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-123 patvirtintas „Biudžetinių įstaigų Plungės r. Platelių gimnazijos ir Plungės r. Platelių universalaus daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašas“